Populacje

Populacja to zespół osobników tego samego gatunku, mogących się skutecznie i swobodnie krzyżować, zajmujacy tę samą niszę ekologiczną.
Właściwościami populacji są liczebność, rozrodczość, śmiertelność, rozprzestrzenianie się i struktura.
Liczebność to ilość osobników składających się na populację.
Rozrodczość to stosunek liczby nowo urodzonych osobników do liczebnosci całej populacji.
Śmiertelność jest pojeciem przeciwstawnym rozrodczości, dotyczy umieralności osobników populacji. Śmiertelnośc obrazują tzw. krzywe przeżywania.

Struktura wiekowa – przedstawia się ją graficznie w postaci tzw. piramid wiekowych. W zalezności od wieku osobników wyróżnia sie populacje: rozwijajacą się, ustabilizowaną, wygasajacą:

  • struktura ustabilizowana – posiada prawie równą liczbę osobników w każdej grupie wiekowej
Piramida wieku

 

  • rozwijająca się – populacja ta posiada największą liczebnie grupę przedrozrodczą i rozrodczą

 

 Piramida wieku

 

  • starzejąca – populacja, w której dominują osobniki stare
 Piramida wieku

 

Rozprzestrzenianie polega na przemieszczeniu się organizmów dorosłych lub młodocianych pomiędzy populacjami. Istnieją trzy formy rozprzestrzeniania:

  • emigracja (opuszczanie populacji),
  • imigracja (przybywanie nowych osobników spoza populacji),
  • migracja (ruch dwukierunkowy-przemieszczanie się osobników między populacjami).

Struktura – w obrębie populacji występuje znaczne zróżnicowanie poszczególnych osobników., co przejawia się w postaci struktury wiekowej, płciowej, przestrzennej i socjalnej.

Struktura płciowa nie dotyczy osobników populacji obojnaczych ( dżdżownica, winniczek) i jednopłciowych (mszyce, wrotki).

Struktura wiekowa stanowi udział osobników różnych grup wiekowych w populacji. W zalezności od wieku wyróżnia się populacje rozwijające się, ustabilizowane i wygasające.

Struktura przestrzenna to rozmieszczenie osobników populacji na danym obszarze – równomierne, losowe, skupiskowe.

Struktura socjalna obejmuje zależności organizacyjne występujące w zorganizowanych społeczeństwach (termity) oraz te, które zachodzą w przypadkowo powstajacych skupiskach organizmów (nietoperze podczas noclegu). Najwyższe formy organizacji socjalnej spotyka się u pszczół, mrówek, termitów.

 

Oddziaływania między populacjami dzieli się na trzy podstawowe typy:

Be Sociable, Share!

Dodaj komentarz

stat4u